அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
அகம்
விக்கிரகங்கள் திருப்பணிகள் வாகனங்கள் அன்னதானம் நேர்த்திக்கடன் கழகம் கல்யாணமண்டபம் தண்ணீர்ப்பந்தல்
 
Events Calendar
<< April 2019 >>
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Sunday, 21 April 2019
கழகம்


 = guuh[Nrfug;gps;isahh; Nfhapy; jpUnewpa jkpo;kiwf;fofKk; mwnewpg;ghlrhiyAk;.


            irtj; jpUnewpAk; Ntj newpAk; jioj;Njhq;fpa gjp ,Zitak;gjp> rpj;jh;fSk; gf;jh;fSk; fiyAk;> fiyQh;fSk; Mj;kPfr; nrOikAk; kpf;fgjp ,Zit vd;why; kpifahfhJ. ,j;jifa ngUik kpf;fgjp ,Zit vd;why; kpifahfhJ. ,j;ijfa ngUik kpf;f ,Zitak;gjpapd; njd;Gwj;jpy; mike;jJ = guuh[Nrfug;gps;ishh; Myak;.  ,J rpq;ifg;guuhrNrfud;  topgl;l ngUikf;FupaJ. rupj;jpug; Gfo;tha;e;j;jJk;> gok; ngUik tha;e;jJkhfpa ,t;thyaj;jpy; Nfhapy; nfhz;L vOe;jUsp ,Ug;gth; = guuh[Nrfug;gps;isahh; . ,tuJ mUshl;rpapdhy;  kf;fs;; ,d;Gw;W tho;fpd;whh;fs;.  vk;ngUkhd; jpUtUspdhNy  1991Mk; Mz;L jpUnewpa jkpo;kiwf;fofk; Muk;gpf;fg;gl;lJ.

    jpU vd;gJ nja;tPfj;jd;ikiaf;Fwpf;Fk; newp  vd;gJ ey;y top vd;gjhFk;. jkpo;kiw vd;gJ jpUKiwfisf;Fwpf;Fk;. vdNt jpUnewpa jkpo;kiw  vd;gJ nja;tj;jd;ik nghUe;jpa ey;y topfisf;fhl;Lk; mikg;G vd;gJ nghUshFk;. ,q;Nf $wg;gl;l nghUSf;Nfw;g fofkhdJ jdJ gzpfisr; nra;J tUfpd;wJ.

  irtr;R+oypy; thOk;  rpwhh;fisAk;> ,isQh;fisAk;> AtjpfisAk;> vjph;fhyj;jpy; r%f ,izg;ghsh;fshfTk;> Mj;kPf tsk; kpf;fth;fshfTk;> fy;tpawpT kpf;fth;fshfTk;> xOf;f rPyh;fshfTk; cUthf;FtNj ,j;jpUnewpa jkpo;kiwf;fofj;jpd; Nehf;fkhf ,Ue;jJ. ,jid eilKiwg;gLj;Jk; tifapy; ,f;fofkhdJ Njthuq;fis gpioapd;wp fw;fg; gz;zpir tFg;Gf;fs; elhj;jpAk; tUfpd;wJ. khzth;fis Cf;fg;gLj;Jk; tifapy; gz;zpirg;Nghl;bfs; elhj;jpAk; > ehtd;ikg;Nghl;bfs;> kddg;Nghl;bfs; elhj;jg;gl;L jq;fg;gjf;fq;fs;> guprpy;fs; toq;fg;gLfpd;wd. 1991 Mk; Mz;bypUe;Nj fofkhdJ ,w;iwtiu Nkw;gb Nghl;bfis Mya kNfhw;rtj;ij Kd;dpl;L elhj;jptUfpd;wJ. NkYk; rptuhj;jpup tpoh> etuhj;jpup tpoh> ehad;khh; FUG+ir> jpUKiwtpoh> ehtyh; FUG+ir Nghd;w jpdq;fis nfhz;lhb tUfpd;wJ.

    ,t;T+h; ,isQh;fs; fofj;jpy; ,Ue;J gzpfis Mw;wp tUfpd;whh;fs;. Mz;L NjhWk; jiyth;> nrayhsh;> nghUshsh;> eph;thfrig  cWg;gpdh;fs;  njupTnra;ag;gl;L fofr;nraw;ghl;il Nkw;nfhz;L tUfpd;whh;fs;.  mwnewpg;ghlrhiyiaAk; ,f;fofNk elhj;jptUfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. ,t; mwnewpg;ghlrhiyapy; E}w;Wf;F Nkw;gl;l khzth;fs; fy;tpgapd;W tUtJ Fwpg;gpl Ntz;ba xd;whFk;. ,jd; %yk; ,f;fpuhkj;jpy; thOk; rpWth;fspilNa rka mwpTk;> Md;kPf vOr;rpAk; Cl;lg;gLfpd;wJ. Muk;g fhyj;jpy; mwnewp tFg;Gf;fs; Nfhapypy; ,lkpy;yhj fhuzj;jhy; ,Ztpy; ,e;Jf;fy;Y}upapy; ,aq;fp te;jJ.2005 Mk; Mz;bypUe;J  Nfhapy; kzpkz;lgj;jpd; fPo; khbf;fl;blj;jpy; eilngw;W tUfpd;wJ. thuj;jpy; rdp> QhapW jpdq;fspy; khiy 3 kzp njhlf;fk; khiy 5 kzp tiu   mwnewp tFg;Gf;fs; eilngWk; Gjpjhf tPiz tFg;Gf;fs; elhj;j xOq;Ffs; nra;ag;gl;L tPiz tFg;Gf;fSk;> thuj;jpy; ,uz;L ehl;fs; eilngWfpd;wd. njhlh;e;J eldk;> gz;zpir> kpUjq;fk;  Nghd;w tFg;Gf;fs; Kd;dh;NghyNt eilngw;W tUfpd;wd khzth; njhiff;F Vw;g Mrpupah;fspd; vz;zpf;if mjpfupf;fg;gl;L ghluPjpahf xd;gJ Mrpupah;fs; fy;tp fw;gpf;fpd;whh;fs;. ,th;fSf;F Ntjdk; toq;fg;gLfpd;wJ. ,jw;Fupa Ntjdj;jpy; xUgFjpia kzpkz;lg gzj;jpypUe;J ngw;W tUfpd;Nwhk;. rpyh; jkJ Ntjdj;ij ghuhJ ,ytrkhfNt fw;gpj;J tUfpd;whh;fs;.

,e;Jfyhr;rhu mYty;fs; mikr;Rk; mwnewpg;ghlrhiyfis xOq;fikj;J tUtJld; rpy cjtpfisAk; nra;JtUfpd;whh;fs;. mth;fshy; elhj;jg;gLfpd;w rka ghlg;guPl;irapy; vkJ khzth;fs; Njhw;wpAs;sdh; mj;Jld; mfpy ,yq;if uPjpapy; %d;whk; ,lj;ijg;ngw;wJld; jpwikr;rpj;jpAk; va;jpAs;sdh;.tUlnkhd;Wf;F Cf;Ftpg;Gg; gzkhf xt;nthU MrpupaUf;Fk; 2000 &gh tPjk; toq;fp tUfpd;whh;fs; mj;Jld; ghlg;Gj;jfq;fs;> ,ytr rPUilAk; khzth;fSf;Fk;> Mrpupah;fSf;Fk; toq;fg;gl;lJ. mfpy ,yq;if ,e;Jkhkd;wKk; 2007 Mk; Mz;L 600 mg;gpahrf;nfhg;gpfisAk;   je;JtpaJ. ntspehl;by; ,Ug;gth;fSk; cs;ehl;by; ,Ug;gth;fSk; jhkfNt Kd;te;J gy;NtW cjtpfis Guptjd; %yk; vkJ nraw;ghl;il rpwe;j Kiwapy; Kd;ndLg;gjw;F cjtpahf mikfpd;wJ.

   mj;Jld;  fofkhdJ nts;spf;fpoik NjhWk; $l;L topghL  elhj;Jjy;> jpUthrf Kw;Nwhjy; elhj;Jjy;> nts;sp md;djhdk; Nghd;w Nfhapypy; eilngWfpd;w Md;kPf> rka tpOkpaq;fis NgZk; tifapy; gy;NtW epfo;Tfspy; <Lgl;L tUfpd;wJ.

 jpunewpa jkpo; kiwf;fofkhdJ 1993Mk; Mz;L jtj;jpU tbNtw; Rthkpfspd; tho;f;if tuyhW gw;wpa kyh; xd;wpid ntspapl;Lg; ngUikaile;jJ. Rthkpfs; ,Zitak;gjiag; gpwg;gplkhff; nfhz;lth;. mj;Jld; 2003 Mk; Mz;L eilngw;w 2tJ cyf ,e;Jkhehl;bid xl;ba epfo;Tfis 05.02.2003 Kjy; 10.02.2003 tiu elhj;jpaJld;  ,Wjp ehs; epfo;tpy; ,e;jpa Nguhrpupah;fs; fye;Jnfhz;L rpwg;gpj;jik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

mUl;ftp tpehrpj;jk;gp Iah mth;fspd; ghly;fis ,Wtl;L %yk; ntspapl cjtpGupe;jjJld;. 2006 Mk; Mz;L gf;jpf; fPh;j;jidfisAk; ntapapl;bUe;jik Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.

16.02.2007 rptuhj;jpup jpdj;jpy; = guuh[Nrfug;gps;isahh; kPJ gf;jh;fs; ghba jpUg;gs;sp vOr;rp> jpUT+Q;ry;fs; Kjypa gpuge;jj; njhFg;Gf;fis ntspapl;bUe;jJ.

 jpUnewpa jkpo; kiwf;fofj;jpD}L  mwnewpg;ghlrhiy ey;yKiwapy; tsh;e;JtUfpd;wJ. jpUf;Fws;> nfhd;iwNte;jd;> Mj;jpR+b> ey;top> %Jiu> nts;wpNtw;if> rkak; Kjypatw;iwf;fw;gpj;J Mz;LNjhWk; ePjpr;nra;As;fspy; kddg;Nghl;bfs; elhj;jp khzth;fSf;F guprpy;fSk; toq;fptUfpd;wJ. gz;zpirg;Nghl;bfisAk;  Mya kNfhw;rtj;ij Kd;dpl;L elhj;jp guprpy;fSk; toq;fg;gLfpd;wJ. nts;spf;fpoikfspy; rkar;nrhw;nghopTfis khzth;fisf;nfhz;Nl elhj;jptUtJld; md;djhd epfo;itAk; nra;J tUfpd;wJ. euhj;jpup> rptuhj;jpup> FUG+irj;jpdq;fs;> jpUKiwtpoh Nghd;w tpohf;fis elhj;JtJld; khzth;fisAk; <LgLj;jp tUfpd;wJ. khztj;fsJ xOf;fk; Ngzg;gLfpd;wJ.

 கும்பாபிஷேக மலரும் 2009 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்டது.

அத்துடன் ஆலயத்தில் நாயன்மார் பெருமை பேசுவதற்காக 63 நாயன்மார்களையும் சிற்ப வடிவில் அமைத்துள்ளார்கள் . இதற்கு அனைத்து அடியவர்களும், கழக அங்கத்தவர்களும் ஒத்துழைப்பு நல்கியது பெருமைக்குரியதாகும்.

 = guuh[Nrfug;gps;isahupd; jpUtUspdhYk;> ey;y cs;sk; gilj;jth;fspd; cjtpahYk; fofKk; ghlrhiyAk; rpwe;j Kiwapy; tsh;e;JtUfpd;wJ. ,isQh;fspd; xj;Jiog;Gk; rpwe;jKiwapy; Ngzg;gLfpd;wJ.

 vkJ mwnewpg;ghlrhiyf;F epue;jukhd fl;blk; ,y;yhjJ xUFiwjhd; vdpDk; tpehafg;ngUkhd; me;jf;FiwiaAk; Nghf;fp itf;fNtz;Lk; vd;W gpuhj;jpf;fpd;Nwhk;. mj;Jld; guuhrk; vd;w  rQ;rpifia Mz;LNjhWk; ntspaplj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ vd;gijAk; kfpo;r;rpAld; njuptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwhk;.

 
 

jpUnewpa jkpo;kiwf;fofk;.

,Ztpy;.

 

 

 

 

 

 

 

பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More