அகம்வரலாறுவிநாயகர் பெருமைதிருவிழா 2017திருவிழா 2016திருவிழா 2014திருவிழா 2013விசேடதினங்கள்விநாயகஷஷ்டிபாடல்கள்புகைப்படங்கள்தொடர்புகளுக்கு
புகைப்படங்கள்
கிருஷ்ணஜெயந்தி ஆவணிச்சதுர்த்தி விநாயகசஷ்டி நந்தன வருஷப்பிறப்பு
 
Events Calendar
<< December 2018 >>
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
கோவில் இணையத்தளங்கள்
நாகபூஷணி அம்மன் கோயில்
சிவன் கோவில்
 
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
பிள்ளையாரை தரிசிக்க
 
 
இணுவில் ஸ்ரீ பரராஜசேகரபப்பிள்ளையார் கோவில் Sunday, 09 December 2018
விநாயகசஷ்டி

கஜமுகசங்காரம்

    Gy;yhfpg; Glha; .. Kdptuha; Njtuha; vd;W khzpf;fthrfu; Fwpg;gpLk; gpwg;Gf;fspy; cau;thdjhfTk; filrpahfTk; ,j;Njtu; gpwg;ghdJ fhzg;gLfpd;wJ. ,g;Ngw;gl;l gpwg;gpidAila ,j;Njtu;fSf;Nf Vd; ,j;Jd;gq;fs; Vw;gl;ld f[Kfd; KjypNahu;? g;ujpgj;dhjp `p r;Nua` G+[;a G+[;aht;jpf;uk` mjhtJ G+rpf;fj;jFe;j kjpf;fj;jFe;jtu;fs; jtwpdhy; ekf;F fpilf;fpd;w fpilj;j ed;ikfs; nry;tq;fs; Gfo;fs; ahTk; jilg;gl;L tpLk;. ,t;thNw Njtu;fSk; mwpahikapdhy; G+rpf;fj;jFe;j kjpf;fj;jFe;jtu;fis kjpahJNghapdu;. mjd; tpisNt ,f;f[KfhR+uh;fspd; nfhLik. Njtu;fSf;F Vd; ,e;j mwpahik vg;gb te;jJ vd;why; mJjhd; Mztj;jpd; ,ay;G ,e;j Mztk; ekJ mff;fz;fisAk; mwpahikAk; kOq;fbf;fr; nra;J vk;ikg;gw;wpa epidTld; fUkq;fis Mw;wp vk;ik mjy ghjsj;jpy; tpOe;JtpLk; ,j;ijifa Mztj;jpd; KO cUtk;jhd; f[KfhR+ud; ,tid mopf;fhJ mlf;fp itj;Js;shu; tpehafu; ,t;thNw ehKk; ek;kplKs;s Mzt Fzq;fis mlf;fp ,iwtdJ ghjhu tpe;jq;fis mila ,r;R+urq;fhuj;jpy; = guuh[Nrfug;gps;isahiu juprpj;J mtupd; mUshy; ekJ ehl;by; jPa Fzq;fis mfw;wp mRu nray;fSk; vz;zq;fSk; eilngwh tz;zKk; vy;NyhUk; ,d;Gw;wpUf;f ,g;gps;isahiu gpuhu;j;jpg;Nghkhf.

]u;Nt [dh : RfpNdh gte;J

rpt= - Nrh. mutpe;jf;FUf;fs;

= guuh[Nrfug;gps;isahu; Nfhtpy; gpujk FUf;fs;

புகைப்படங்கள்
வீடியோக்கள்
25
25
25
பூஜை நேரங்கள் :
 

மஹோற்சவ காலங்களில் நடைபெறும் பூஜை நேரங்கள்

உஷக்காலம்  5.00  மணி 

காலைச்சந்தி 7.00  மணி 

உச்சிக்காலம் 09.30  மணி 

சாயரட்சை   5.00   மணி 

அர்த்தயாமம் 9.00  மணி 

 

 
எதிர்வரும் சமய நிகழ்வுகள்
 
அருளுவான் ஆனைமுகத்தயன்......
More
View latest Video
கைலாசவாகனம்....
More